Algemene beschouwingen (begrotingsraad november 2018)

“Het is goed te zien dat achter deze begroting een heel mooi coalitieakkoord zit. Ik kom daar zo op terug.

 

Wij zijn er met z’n 39-en als ‘de politiek’ aan het werk om de stad nog aantrekkelijker te maken. Dan gaat Politiek niet over tegenstellingen. Zo ziet het er soms wel uit. Sorry daarvoor -zeg ik tegen de Arnhemmers die het proberen vol te houden om regelmatig mee te kijken- maar uiteindelijk vinden we voor alle besluiten meerderheden. Het liefst met zoveel mogelijk minderheden bij elkaar.

 

De politiek is druk met de begroting maar ook de ambtenaren. Zij zitten er tussen in, tussen de -al dan niet- technische vragen en het gehakketak. Wij zijn heel tevreden over de zeer dienstverlenende opstelling en de kennis van de ambtenaren die wij hebben gesproken. Dank daarvoor.

 

De VVD wil optimaal gebruik maken van de kennis en ervaring die er buiten het gemeentehuis is. Het belang om deze kennis te benutten voel ik “tot in het diepst van mijn vezels” ….

Die kennis en ervaring zie je als je als fractie aanwezig bent bij een bewonersoverleg, bij de initiatiefnemers van het manifest jeugd, als je aanwezig bent bij Innovate, aan tafel zit met OKA of PBA, met comité avenue royal aan de Apeldoornseweg en op heel veel meer andere momenten.

 

Er zit veel ambitie in de begroting. Ik ga zeven punten langs:

Werk, duurzaamheid, rode loper voor Arnhemmers en bedrijven, regio beter in beeld, wonen, veiligheid en lage lasten.

 

1 werk

We gaan ons extra inspannen om Arnhemmers die geen werk hebben met een maatwerk-aanpak naar werk te ondersteunen. Uitgangspunt is ‘aan het werk, tenzij’. De begeleiding is uiteindelijk niet vrijblijvend , bij onwil heeft dit consequenties. We moeten –vooral ook voor alle Arnhemmers die hun stinkende best doen aan de slag te komen- , niet toestaan dat de niet-willers het stelsel ondermijnen. De VVD zal daar aandacht voor blijven vragen. En een specifiek punt (daar is ook een motie over de we steunen) is de taaleis. Meedoen, werk vinden…. begint met Nederlands spreken. Bijstandsgerechtigden zijn verplicht om de Nederlandse taal te beheersen

Nederlands praten is van belang om aan het werk te kunnen, om je kinderen te kunnen begeleiden -bijvoorbeeld in contacten met school- en ook om in je wijk mee te kunnen doen.

 

2 Duurzaamheid

De grote ambitie op het gebied van duurzaamheid biedt veel kansen voor economische ontwikkeling. Er is een klimaatfonds. Ook reserveren we een bedrag om te starten met het aardgasloos maken van enkele wijken.

Er komt nog een voorstel van het college. Bij dat maatregelenpakket is ook het zoeken naar draagvlak van belang. Niet alle maatregelen zijn natuurlijk even aaibaar. En dan nog: niet iedereen krijgt een warm gevoel bij warme truiendag.

Maatregelen vinden waar iedereen ‘warm van wordt’ is best lastig, zo weet minister Wiebes. De gemiddelde Nederlander -en dat is voor een Arnhemmer vast niet anders- heeft een hekel aan kolencentrales, gaswinning, gascentrales, een hekel aan geothermie, want dat is eng, iets minder dan gemiddeld een hekel aan kernenergie… maar wel weer volop hekel aan windmolens, ….in iedere geval in de achtertuin. Kortom: behoorlijk draagvlak vinden wordt nog ’n heel ding.

Wat daarnaast lastig is, is dat het schuurt tussen natuur en milieu. Want in het verleden waren natuur en milieu vriendjes, wat goed was voor de beestjes, was ook weer goed voor de plantjes en ook voor de mens.

Maar onze wulpen hebben last van de windmolens én moeten we nog vaker bomen kappen op een schoolplein omdat we zonnepanelen op het dak van een school willen leggen?

Daar moeten op z’n Nederlands, afwegingen gaan maken, want soms kan het niet allemaal tegelijk.

 

Maar toch, ondanks deze beren op de weg, denk ik eigenlijk dat we dit wel kunnen en ik denk ook dat het goed voor ons is als we hier snel mee beginnen, dat we proberen voorop te lopen, in Arnhem, in onze regio. Onze bedrijven krijgen een voorsprong, wij krijgen een voorsprong, we kunnen er ook nog eens iets mee verdienen.

Daarmee kom ik tot het volgende belangrijke punt: de rode loper voor bedrijven

 

3 Rode loper

Van Wijken Weten ontwikkelen we -als rode loper voor de Arnhemmers- verder door. Daarnaast willen we starten met Van Bedrijven Weten. Ook in de relatie naar de bedrijven moet veel meer de vraag centraal staan, en doorzettingsmacht worden gecreëerd om drempels weg te nemen.

 

4 Arnhem en regio nog beter in beeld

Er komt meer geld beschikbaar voor (city)marketing. Op een mooi onderdeel daarvan -de verbinding met de Veluwe- dienen we samen met D66 een amendement in.

Met een open houding en veel energie gaan we samen met regiogemeenten, Foodvalley, Nijmegen, de provincie, de Economic Board,  de regio nog beter op de kaart zetten. We hebben de meest fantastische bedrijven en met veel inzet trekken we nog meer bedrijven aan.

 

5 Wonen

Een Klarendaller werd geïnterviewd voor ‘mijn leven in kleur’: “en waar zou u écht het allerliefst willen wonen? ………Nou, hier!!” 

Dat geldt gelukkig voor heel veel Arnhemmers in veel wijken.

 

Wij vinden het van belang dat schaarse nieuwbouwlocaties in bestaande wijken worden ingevuld op basis van de behoefte in de wijk. Een diverse samenstelling is op zich goed voor een wijk, maar dat moeten we niet overdrijven. Door voor ieder wat wils te bouwen hoopten beleidsmakers positieve rolmodellen te leveren. Het effect van dat verheffingsideaal is niet bewezen zegt sociologe Emily Miltenburg in haar promotieonderzoek: Waarom zou iemand eerder een baan vinden omdat z’n buurman er een heeft?

Wel zijn verschillende type woningen van belang zodat een wijk bijvoorbeeld levensloopbestendig is. Veel ouderen blijven het liefst in hun eigen wijk wonen. Er moet dan wel aanbod zijn van geschikte woningen.

 

Ten aanzien van sociale woningbouw willen wij willen hardere afspraken in de regio, met de gemeenten om ons heen. Sociale woningbouw is niet alleen een Arnhemse opgave, maar een regionale opgave; die vraagt om een regionale verdeling

We hebben in Arnhem behoefte aan een breed aanbod van woningen, anders blijven mensen met een hoger inkomen weg en wordt Arnhem minder aantrekkelijk voor bedrijven om zich er te vestigen. Wij zetten ons daarom al langer in voor het vergroten van het aanbod van woningen voor midden- en hogere inkomens; zodat ook scheefwoners door kunnen stromen.

 

6 Veiligheid

Er komt jaarlijks extra geld voor het verbeteren van de veiligheid in de wijken en de binnenstad. Ook voor ondermijning en radicalisering. Wat de VVD betreft gaat er de komende jaren hier bovenop nog meer geld naar handhavers. Ik hoop dat de komende jaren meer fracties met ons op zoek gaan naar middelen hiervoor. Meer handhavers/boa’s in de wijken om op te treden bij parkeeroverlast bij scholen, overlast rond de markt bij De Drieslag, bij evenementen in het weekend, bij taxi-standplaatsen en rond afvaloverlast niet te vergeten.

Veiligheid in de wijken is heel belangrijk, als je wil dat veel verschillende mensen met elkaar samenleven. Zo zegt ook de heer Somers (uitgeroepen tot ‘beste burgemeester van de wereld’ -burgemeester van Mechelen-): “je moet beginnen bij veiligheid. Als mensen zich onveilig voelen, gaan ze namelijk zoeken naar een schuldige en dat leidt tot polarisatie”.

En hele groepen zijn geen slachtoffer, en hele groepen zijn niet het probleem; dat is allebei niet waar.

In de wijken wonen Arnhemmers; dat is wel waar.

 

7  Lage lasten

De ozb stijgt niet; ook geen indexatie. Dit geldt ook voor de parkeertarieven. We bevriezen de belastingen. 

Arnhemmers hoeven niet meer te gaan betalen aan de gemeente of eigenlijk…...we pakken minder van ze af. En dat is goed, heel goed.”