Van de Arnhem Oost aanpak wordt de hele stad beter

In maart 2020 tekenden de gemeente Arnhem en Nijmegen, de regio, de provincie Gelderland en het Rijk de woondeal regio Arnhem-Nijmegen. Een samenwerkingsverband voor de regionale woningbouwopgave.  Een belangrijk onderdeel in deze woondeal is de kernafspraak over leefbaarheid en de afspraak om stadsvernieuwing gezamenlijk een nieuwe langjarige impuls te geven. Deze aanpak wordt een integraal stadvernieuwingsprogramma voor de vijf meest kwetsbare wijken van Arnhem (Geitenkamp, Klarendal, Presikhaaf, Arnhemse Broek en Malburgen) en heet de Arnhem-Oost-aanpak. 

Het belangrijkste doel is om met een langjarige aanpak, het plan beoogt de komende 18 jaar, de kansen voor kinderen die opgroeien in deze wijken te verbeteren. Het doel is dat zij niet meer in armoede hoeven op te groeien, met een diploma van school komen, gezonder zijn (waardoor de druk op jeugdzorg vermindert) en opgroeien in een omgeving waar werken normaal is. 

Binnen deze Arnhem-Oost-aanpak is ook het Volkshuisvestingsfonds opgericht. Dit is een uitkering van het rijk aan gemeenten, in het geval van Arnhem 25 miljoen euro, waarmee we gaan investeren in woonkwaliteit, leefomgeving en verduurzaming in deze wijken. De regeling richt zich specifiek op particulier woningbezit. De corporaties doen datzelfde voor hun woningvoorraad, zodat woningen per blok of straat kunnen worden aangepakt. 

De gecombineerde aanpak van woningen en de directe leefomgeving, in samenhang met de bredere aanpak op het gebied van leefbaarheid en kansrijker opgroeien, moet zorgen voor een beter perspectief voor jongeren in deze wijken en voor meer mogelijkheden om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving. Dat is goed voor de jongeren, goed voor deze wijken en goed voor Arnhem. 

Menno Loos
Steffenie Pape