Waterspoor

De VVD is groot voorstander van het toepassen van het “de vervuiler betaalt” principe bij de bepaling van lokale heffingen.

We waren daarom blij met de afspraak in het coalitieakkoord, dat zal worden onderzocht of de tarieven gedifferentieerd kunnen worden op basis van het feitelijk gebruik van het rioolstelsel, oftewel het waterspoor.
Hiermee zou een eind kunnen komen aan de WOZ-waarde als basis voor berekening van de rioolheffing. Nu betaalt een alleenstaande in een dure woning 5 keer zoveel als een gezin met 6 personen in een appartement, terwijl het waterverbruik 5 keer zo laag is.

Inmiddels is er landelijke wetgeving in ontwikkeling, die de verschuiving van lasten van gebruiker naar eigenaar gaat terugdraaien.
Het college van B&W van Arnhem is niet blij met deze ontwikkeling en om deze reden wordt de afspraak niet uitgevoerd. Ze legt de focus bij hemelwaterafvoer; de eigenaren hebben meer invloed op vermindering via het riool. 

De VVD heeft een motie ingediend om de afspraak alsnog na te komen. Deze haalde het niet, dus de coalitie wil haar eigen afspraken niet nakomen.
Wij zullen blijven strijden voor een faire berekening van de lokale lasten. Voor de rioolheffing is de meest logische basis het drinkwaterverbruik.

Roeland van der Zee