Procedures Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Beste leden,

Momenteel lijken de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 nog ver weg, maar niets is minder waar! Voordat het zover is moet er veel werk worden verzet; bestuur en fractie zijn hier ondertussen mee begonnen. Via deze nieuwsbrief willen we jullie vroegtijdig op de hoogte brengen van de lopende zaken en belangrijke data:

1. Algemene Leden Vergaderingen:

De procedures voor de aankomende Gemeenteraadsverkiezing zijn gekoppeld aan drie Algemene Ledenvergaderingen. De stukken voor deze altijd weer interessante bijeenkomsten zullen jullie bijtijds ontvangen. Noteer alvast de volgende data in je agenda:

  • Donderdag 20 mei ALV 1; vaststellen kaderstellend advies
  • Donderdag 14 oktober ALV 2 ; vaststellen verkiezingsprogramma, voorlopige groslijst én lijsttrekker (indien hiervoor wordt gekozen).
  • Donderdag 11 November ALV 3; vaststellen definitieve kandidatenlijst

2. Kaderstellend advies

Leidraad voor het handelen bij de kandidaatstelling is het kaderstellend advies. Hierin wordt onder meer vastgesteld hoeveel verkiesbare en onverkiesbare kandidaten er op de lijst komen en hoe wordt bepaald wie lijstrekker wordt. Het kaderstellend advies zal worden behandeld tijdens de geplande Algemene Ledenvergadering van donderdag 20 mei. 

3. Kandidaatstellend bestuur

Het kandidaatstellend bestuur heeft tot taak een kaderstellend advies aan de leden voor te leggen, dit te laten vaststellen en dit vervolgens uit te voeren. Het kandidaatstellend bestuur wordt gevormd door de zittende bestuursleden van de afdeling Arnhem; voorzitter Peter Paul van der Kaaij, vice-voorzitter Pieter de Boer, secretaris Gaby Erschen, Miró Sanders en Constance Bruijnen. 

4. Kandidaatstellingscommissie

Het kandidaatstellend bestuur zal een kandidaatstellingscommissie aanstellen voor de samenstelling van de groslijst. Pieter de Boer zal vanuit het bestuur deelnemen aan de commissie. De secretaris van het bestuur Gaby Erschen zal tevens acteren als secretaris van de kandidaatstellingscommissie. Op een later moment zullen de overige commissieleden worden voorgesteld. Vanuit de fractie denkt Leendert Combee mee over de samenstelling van de commissie. Kandidaten die zich willen opgeven voor de groslijst kunnen zich tot woensdag 1 september 2021 aanmelden bij het bestuur via het nader te publiceren kandidaatstellingsformulier.

5. Verkiezingsprogrammacommissie

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 5 november jl. is door de leden ingestemd dat Peter Papegaaij het (concept-)verkiezingsprogramma zal coördineren o.a. middels het organiseren van de verschillende themagroepen. 

Inmiddels is een Kernteam geformeerd (twee leden van respectievelijk bestuur en fractie, met ondersteuning van Peter Papegaaij) voor het opstellen van het verkiezingsprogramma. Voor een eerste opzet en verkenning van de hoofdonderwerpen zijn leden gevraagd deel te nemen. Het enthousiasme voor deelname bleek groot. Een 25 tal leden heeft zich hiervoor aangemeld.

In vier Themagroepen zullen zij zich buigen over de volgende onderwerpen: 

  • Sociaal Economisch ( Zorg, Gelijkwaardigheid (inclusie, LHBTI, kleur etc.), Werk en Zekerheid) 
  • Economie, (Economie/Ondernemen, Duurzame toekomst & Innovatie) 
  • Leefomgeving (Woningen en bereikbaarheid, Binnenstad (incl. stadsdistributie en cultuur)) en 
  • Veiligheid, (Veiligheid)

Binnen iedere groep zijn vertegenwoordigers vanuit bestuur en fractie aanwezig als toehoorder, zij fungeren als hulplijnen. De groepen starten op 18  januari en streven ernaar midden april af te ronden.

6. Arnhems Klasje

Zoals voorgaande jaren zal het Arnhemse Klasje onder leiding van Dick Middelhoek plaatsvinden. Door de Covid-19 beperkingen is de start in oktober helaas uitgesteld. Dezer dagen zal het bestuur samen met Dick bezien wanneer zal worden gestart.

7. Verkiezingscampagne

De verkiezingscampagne zal tijdens de verkiezingen gecoördineerd worden door Rebin Maref en Steffenie Pape.  Vanuit het bestuur zal ondersteuning plaatsvinden via Miró Sanders. 

Mocht je ondanks de gegeven informatie vragen hebben of input willen leveren, schroom niet om contact op te nemen met het bestuur of de fractie.

Met liberale groet,

namens Bestuur Afdeling Arnhem,

Peter Paul van der Kaaij

Voorzitter