De rekening niet vooruitschuiven

De Arnhemse begroting voor 2024 leunt zwaar op onze spaarpot en onzekere bijdragen uit Den Haag. Gezien de wereldwijde uitdagingen en de impact die dat heeft, ook op onze gemeente, is het opvallend dat Arnhem een koers vaart waar veel geld wordt uitgegeven ten koste van opgebouwde buffers, in plaats van te kiezen voor financiële voorzichtigheid om klappen in de toekomst op te vangen.

Arnhem staat de komende jaren voor grote uitdagingen en heeft veel ambitie. Denk daarbij aan thema’s als wonen, veiligheid, een gezonde economie, bestaanszekerheid en een groot tekort aan arbeidskrachten. De VVD erkent de vraagstukken waar we voor staan. En tegelijk vinden wij het belangrijk dat we oog hebben voor de betaalbaarheid van de oplossingen, nu en in de toekomst. Tegenslagen moeten we kunnen opvangen zonder direct de lasten voor Arnhemse inwoners en ondernemers te verhogen. Dat is maar weer gebleken nu we te maken hebben met zware tekorten in de zorgbegroting. 

De VVD verbaast zich over de keuzes die worden gemaakt. Veel extra geld, bovenop wat we al doen, voor klimaatdoelstellingen en vergroenen. Weinig investeren in veiligheid en een schone stad. Het eerste mag niet ten koste gaan van het tweede. 

Er wordt gevraagd in te stemmen met het reserveren van 90 miljoen euro voor woningbouw, zonder een concreet plan. Voor het betalen hiervan wordt een té groot deel van onze spaarpot gebruikt. Verder gaat de begroting uit van fors stijgende bijdragen uit Den Haag, zonder zekerheid over de werkelijke hoogte. Het gevolg is dat we lasten voor ons uitschuiven en onvoldoende robuust zijn voor de toekomst. 

We hebben om die reden twee verandervoorstellen gedaan op financieel gebied bij deze begroting. Een om het college op te roepen de weerstandscapaciteit te verbeteren, dus de mate waarin we tegenslagen aankunnen te vergroten. Het tweede voorstel gaat over het verwachte tekort voor 2024 van 8,8 miljoen voor in de zorg. Wij vinden dat we daar nu al in de huidige begroting rekening mee moeten houden. Beide voorstellen kregen onvoldoende steun.  

Buiten zorgen om de financiën zijn er ook andere onderwerpen die voor de stad belangrijk zijn en waar wij aandacht voor hebben gevraagd.  

De eerste gaat over de toename van daklozen en van mensen met verward gedrag op straat. De VVD fractie heeft hier, samen met diverse andere partijen, al eerder aandacht voor gevraagd. Wij hebben een toezegging gekregen dat dit plan nog dit jaar er komt, zodat we zeker weten dat we dat op korte termijn kunnen aanpakken. 

Dan hebben we zorgen over het ondernemersklimaat in Arnhem. Omdat ondernemers vaak aan het kortste eind trekken, zoals bij de herinrichting van de Rijnkade, hebben we en voorstel gemaakt waarin we het college vragen om samen met ondernemers een actieplan te maken om meer bezoekers naar de binnenstad te trekken. Ondernemers zijn onmisbaar voor Arnhem. Zij zorgen niet alleen voor duizenden banen, ze sponsoren ook vaak de lokale sportclub en de intocht van Sinterklaas en zij dragen bij aan de leefbaarheid van de stad. Veel middenstanders hebben het zwaar met alles wat er op hen afkomt. Dat betekent dat we oog voor hen moeten hebben, naast ze moeten gaan staan en er samen voor moeten zorgen dat Arnhem een aantrekkelijk ondernemersklimaat heeft. Daarnaast hebben we met de motie ‘maak ruimte voor circulaire economie’ het strategische belang aan van ruimte voor ondernemers benadrukt, zodat zij mee kunnen gaan in de transitie naar een circulaire economie. 

We hebben aandacht gevraagd voor Rozet. Het belang van de bibliotheek en alle maatschappelijke opgaven waar zij zich voor inzetten zijn cruciaal voor veel Arnhemmers. Dat staat onder druk. Wij vinden het belangrijk dat Rozet ook in de toekomst van waarde blijft voor Arnhem. 

We hebben het al sinds 2018 over een verleidende verbinding tussen Centraal Station en Museum Arnhem. Wat ons betreft tijd dat we hier nu echt werk van gaan maken, want dat verdient het museum en dat verdient de stad. Daarom motie De rode loper voor Museum Arnhem. 

Als laatste de motie ‘Boter bij de Vis voor Jongerenraad026’. De raad heeft haar mond vol van burgerparticipatie, maar als puntje bij paaltje komt zijn we niet thuis. Dat is wat ons betreft onacceptabel. Het betrekken van jongeren bij de besluiten die wij met elkaar nemen is super belangrijk en laten we dus met elkaar omarmen dat een aantal zeer gemotiveerde jongeren de nek heeft uitgestoken. Deze motie zorgt ervoor dat ze verder kunnen met Jongerenraad026. 

Al deze moties hebben een meerderheid gehaald. Dat betekent dat we ondanks het feit dat we vanwege het financiële beleid dat gebeurd wordt niet voor deze begroting konden stemmen, toch een aantal mooie onderwerpen voor Arnhem hebben bereikt.  

Steffenie Pape - Fractievoorzitter VVD Arnhem