Vertraging woningbouwontwikkeling

De VVD-fractie bereiken diverse signalen dat ontwikkelaars steeds minder bereid zijn te investeren in woningbouw in Arnhem. Er zijn zelfs ontwikkelingen die stopgezet worden omdat de Arnhemse Woonvisie de ontwikkelmogelijkheden zodanig wijzigt dat ontwikkeling niet meer mogelijk is.

Het project 'Uniek Wonen in Arnhem' is bijvoorbeeld op de lange baan geschoven vanwege de toekomstige woonvisie. Een ambitieus project met circa 100 koop- en huurwoningen in allerlei verschillende prijsklassen, waar inmiddels sprake is van concrete planvorming en het participatieproces al is gestart. De Arnhemse ambitie voor het bouwen van nieuwe woningen is groot en we hebben daar alle marktpartijen hard voor nodig. Om de grote opgave succesvol te volbrengen moeten we partijen uit het werkveld aan ons binden en gezamenlijk met die grote opgave aan de slag te gaan. Dat zijn we verplicht aan alle woonzoekenden in Arnhem.

De fractie heeft het college gevraagd of ze bekend is met het feit dat ontwikkelaars reeds opgestarte ontwikkelingen stopzetten als gevolg van de nog vast te stellen Woonvisie. En wat het college gaat doen om Arnhem aantrekkelijk te houden voor particuliere ontwikkelaars?

Volgend het college is er behoefte aan meer betaalbare huizen. Wat de VVD betreft is er vooral behoefte aan meer huizen en weten ontwikkelaars heel goed waar behoefte aan is. Het bouwen van die huizen wil nu niet vlotten, omdat het stadsbestuur veel te streng is als het gaat om ambities rond sociale huur (loopt in sommige plannen zelfs op tot 100%), eisen op het gebied van duurzaamheid en toevoegen van groen. Wanneer de eisen te hoog worden lopen ontwikkelaars met een grote boog om Arnhem heen en gaan ze liever elders bouwen. Iets wat op dit moment gebeurt. Begin volgend jaar bespreken we de woonvisie in de raad. Wordt vervolgd dus.