Wat bereik je daar nu mee? Een terugblik op 2016

Met veel energie is de VVD-fractie –ook in 2016- aan het werk geweest. Het raadswerk houdt ook in dat we veel aanwezig zijn in de stad. Bij wijkplatformvergaderingen en bijeenkomsten van ondernemers of actiegroepen die de warenmarkt willen behouden of tegen de plannen voor Stadsblokken/Meinerswijk zijn; we weten wat er leeft en dat levert goede raadsvragen en verbetervoorstellen op. Verder krijgen we van leden en niet-leden belangrijke signalen/onderwerpen aangereikt waar we blij mee zijn en pakken ze op als ze enigszins ‘op onze lijn liggen’. We flyeren, gaan ‘deur aan deur’ in de wijken, we bereiden de raadsstukken goed voor, komen met moties en amendementen, staan regelmatig in de krant en zijn actief op Twitter en Facebook. 

Maar…wat bereik je daar nu mee?

In het onderstaande overzicht wordt -gerubriceerd naar enkele hoofdonderwerpen- een inzicht gegeven in wat we in 2016 hebben bereikt en waar we voor staan. Niet alles weegt uiteraard voor iedereen even zwaar en ook is het aandeel van de VVD bij het ene onderwerp groter dan bij het andere, maar het geeft een beeld waar we het voor doen.

Aantrekkelijke stad

A. Investeren in de stad

-        Arnhem heeft in het centrum evenveel voetgangersgebied als Amsterdam en ruim twee keer meer dan Den Bosch. Met het plan ‘bij de HEMAlinksaf’ stelt de VVD voor om de randen van het centrumgebied geschikt te maken voor andersoortige bedrijvigheid (van de tandartsenpraktijk, het timmerbedrijfje tot de slijterij) door het toegankelijk te maken voor fietsers en auto’s. Een compacter centrum en meer reuring in ‘de randen’;

-        Parkeerbeleid is een belangrijke pijler onder de gastvrijheid van de stad. We hebben met een VVD-amendement voor elkaar gekregen dat er om te beginnen jaarlijks €200.000 van de inkomsten uit avondparkeren beschikbaar komt voor oa verlagen parkeertarieven; dit in overleg met binnenstadondernemers;

-        We zijn vóór het uitwerkingskader Stadsblokken/Meinerswijk. We waren voor en hebben altijd gezegd dat we ongeacht de opkomst en uitkomst van het referendum voor zouden blijven;

-        In een aantrekkelijke stad doet de gemeenteraad waarvoor ze is aangenomen: goed afgewogen besluiten nemen. Met een opiniestuk in de Gelderlander hebben we aangegeven waarom wij tegen referenda zijn. Voor sommige onderwerpen kan in een vroeg stadium wellicht een grootschalig digipanel worden ingezet om meningen te peilen en ideeën op te halen. Dit gaan we begin 2017 verder uitwerken;

-        Vóór nieuwe zaal Musis; daarmee ook het HGO voor lange termijn verbonden aan de stad;

-        Op allerlei manieren (vragen, moties, overleg marktkoopmannen/vrouwen, agendering in de raad, flyer-acties) hebben we aandacht gevraagd voor behoud warenmarkt op/om het Kerkplein (ook bij deels bebouwen Kerkplein) en tegen het autovrij maken van de Markt (voor het provinciehuis);

-        Gepleit voor gedegen onderzoek naar Rembrandt-variant voor Focus Filmhuis; alleen dan was een goede afweging mogelijk geweest;

-        Bij visie op transformatie benadrukken rol burgemeester; jaarlijks gesprek met de (grote) eigenaren van leegstaande gebouwen;

-        Bij de vorming van het popplatform (LuxorLive, Willemeen, Jacobiberg) heeft de VVD er op aangedrongen dat voor de oefenruimten die ‘op de Jacobiberg’ gaan verdwijnen naar de beste oplossing wordt gekeken, niet alleen naar het Huis van Puck;

-        De VVD heeft college opgeroepen om voortvarend te werken aan de renovatie van het Stadstheater. De VVD ziet geen enkele aanleiding om geld te steken in een plan om Oostpool en Introdans te huisvesten op het Koningsplein;

-        Contacten gelegd voor viskraam die wil verhuizen van een standplaats bij het tijdelijke winkelcentrum in Schuytgraaf naar het nieuwe winkelcentrum;

-        Wij zijn van mening dat de samenwerking tussen Onderwijs, Ondernemingen en Overheid in de Economic Board veel kansen kan bieden voor de regio. We moeten goed zicht hebben op de resultaten van de Economic Board zodat we gezamenlijk de successen kunnen vieren;

-        Tegen verschuiving van lastendruk van gebruiker naar eigenaar. VVD dringt aan op beloofde evaluatie van die maatregelen.

B. Onderwijs

-        Steun aan het project 2 GetThere (jongerencoaches inzetten tegen schooluitval);

-        Samen met PvdA en D66 initiatiefnemer voor Arnhem Studentenstad (debat, begeleiding onderzoek HAN, zorgen voor actieplan en resultaten t.a.v. huisvesting, sport/cultuurpas, relatie onderwijs/bedrijfsleven). Ook nemen we jaarlijks het initiatief om tijdens de introductiedag als gemeenteraad mee te doen aan het introductiespel;

-        Er wordt veel geld vrijgemaakt voor taalles aan kleuters, de VVD heeft kritische vragen gesteld over de effectiviteit daarvan;

-        Kinderen ook ouder dan 12 jaar die in de tijdelijke asielopvang zitten les geven;

-        Aangedrongen op het snel tot stand komen van een goed integraal huisvestingsplan voor het onderwijs;

C. Zorg/welzijn/sociaal/wonen

-        Nog steeds bezig om de Tegenprestatie in Arnhem goed en conform de wet te regelen (lange adem);

-        Aandacht voor laaggeletterdheid (o.a. aangepaste website gemeente);

-        Chronisch zieken en gehandicapten een maatwerkvergoeding i.p.v. een standaardbijdrage via de Gelrepas;

-        Ingezet tegen cao-enclave Arnhem (niet bemoeien met functiewaarderingsystematiek bij Hulp bij Huishouden);

-        Asielzoekers die Nederland binnen komen moeten op een goede manier worden opgevangen; ook in Arnhem. Daarbij moeten we ook de zorgen/overlast voor omwonenden serieus nemen. Daar gaat het bij dit college helaas een aantal keer mis. Iedereen snapt dat het niet een kwestie is van ‘u vraagt wij draaien’ maar wel van ‘afspraak is afspraak’. Uiteindelijk heeft de portefeuillehouder nav een motie van de VVD op vijf punten de toezegging gedaan daarnaar te handelen;

-        De VVD is voor een solidair vangnet voor mensen die dat nodig hebben. Maar er is ook solidariteit vereist bij het optreden tegen fraude. Anders ondermijnt het college het draagvlak onder het stelsel van uitkeringen. In 2015 zijn 344 lopende uitkeringen onderzocht, in de helft van de gevallen zat het fout. Dat gaat om meer dan een half miljoen euro.  De VVD heeft dit geagendeerd in de raad voor januari 2017;

-        Het is –ondanks inspanningen van de VVD- helaas niet gelukt om in het ‘Het Palet’ behalve woningen voor 7 statushouders ook woningen te realiseren waarvoor ook ouderen uit de wijk in aanmerking komen. Ouderen die kleiner willen gaan wonen, maar het liefst wel in de wijk waar ze hun netwerk hebben opgebouwd.  De locatie Briantcollege komt n.a.v. een motie van de VVD gelukkig wel op de vrije markt;

-        De mulifunctionele centra (mfc’s) in deze stad zijn verworden tot een soort bedrijfsverzamelgebouwen. De VVD heeft tevergeefs geprobeerd om ze ook het ‘hart van de wijk’ te laten zijn door ontmoetingsruimten te creëren die er niet uit zien als een wachtkamer van de tandarts. Een belangrijke sociale functie van de mfc’s is niet benut;

-        Ten behoeve van een goede integratie is VVD Arnhem bij het huisvesten van statushouders voor een goede spreiding over de stad. Omdat het (deels) om tijdelijke huisvesting gaat die snel moet worden gecreëerd is de VVD voorstander van het bouwen van tijdelijke huisvesting (snelle, flexibele woningbouw). Wij zijn er conform landelijk beleid niet voor om statushouders een voorrangspositie te verlenen op de bestaande wachtlijsten voor sociale huurwoningen;

-        Het college houdt de bed-bad-brood-regeling in Arnhem voor uitgeprocedeerde asielzoekers in stand. De VVD-fractie wil dat Arnhem aansluit bij de landelijke aanpak die erop gericht is om via een beperkt aantal centra deze uitgeprocedeerde asielzoekers terug te laten keren. Wat is er humaan aan bed/bad/brood voor deze mensen voor nog 2 maanden, 1 jaar, … in Arnhem? Wat bied je deze mensen dan? 

D. Groen/duurzaamheid

-        Inzet voor betere aanpak wateroverlast;

-        De bladkorven in de herfst zijn verdwenen. Door vragen van de VVD is er nu een alternatief. Arnhemmers kunnen nu greenbag(s) aan schaffen die aan huis worden opgehaald. In Rheden werkt het, in Arnhem is het wat de VVD betreft te duur;

-        Tegen geldverspilling milieuzone terwijl al aan de normen wordt voldaan. Het geld effectiever investeren in groen/duurzaam;

-        Park Klarenbeek: teruggeven grond oude gemeentewerf aan het park. Dankzij helder standpunt VVD heeft coalitie/college dit besluit genomen;

-        Onze motie ‘waterspoor’ heeft het niet gehaald. Bedoeling was om Arnhemmers te laten betalen op basis van waterverbruik in plaats van de waarde van je woning;

-        VVD-motie aangenomen om de kennis van Arnhemse bedrijven te benutten bij de zonnevelden. Ook laten zien wat zonnevelden opleveren; 

Veiligheid

-        Tegen het initiatiefvoorstel van oa  D66, GL en Sp om het uitsterfbeleid te stoppen en spreiding over de stad mogelijk te maken. Wij zijn voor shops in Presikhaaf en Arnhem-Zuid. Maar dan bakkers en slagers, geen coffeeshops;

-        De burgemeester opgeroepen om het onderwerpradicalisering niet onnodig te verbreden en daarmee de noodzakelijke focus te verliezen. Uit het Arnhemse onderzoek blijkt dat de rol de moskeeën kunnen spelen bij deradicaliseren op dit moment nog onvoldoende wordt benut. Wij verwachten dat de burgemeester moskeeën in Arnhem weet aan te sporen om de gemeente te helpen bij het deradicaliseren van Arnhemse jongeren.

-        Naar aanleiding van een motie van de VVD komt het college met een handhavingsnota waarin helder wordt beschreven bij welke onderwerpen/knelpunten –door middel van meer handhaving- overlast kan worden beperkt en het gevoel van veiligheid kan worden vergroot;

-        Blijvend aandacht voor goede bezetting van de wijkagent;

-        We hebben de burgemeester opgeroepen om naast reguliere handhaving, anonieme handhavers in te zetten bij het opsporen van prostitutie/mensenhandel in massagesalons. 

Bereikbaarheid

-        Aangenomen motie van de VVD om de centrumring te verbeteren. De zichtbaarheid van de ringweg voor bezoekers verbeteren en ook de bebording van de ring naar de binnenstad. Bezoekers rijden eenvoudiger van de ring af naar Westervoort dan naar ons mooie centrum;

-        Het Platform Binnenstad Arnhem (PBA) en de bewoners verenigd in Arnhem6811 en ArnhemsHart zijn alle drie met pamflet gekomen waarin ze problemen over bereikbaarheid en parkeren benoemen en oplossingen aandragen. Ondanks een aangenomen motie van de VVD om met deze aanbevelingen aan de slag te gaan, stelt het college maatregelen uit. Pas in het tweede kwartaal van 2017 komt het college met een reactie;

-        Bereikbaarheid en veiligheid Musisgarage; enquête n.a.v. onze vragen;

-        Bosweg blijft open!

-        Motie en flyeractie tegen autovrij maken van de Markt (voor Provinciehuis); verdwijnen van ca. 200 straatparkeerplaatsen is slecht voor de gasvrijheid en dus voor de binnenstadseconomie;

-        Creëren parkeerplaatsen bij herinrichting Hommelseweg/Agnietenstraat;

-        Groene golf Schuytgraaf werkt; na jaren aandringen door de VVD-fractie;

-        College heeft n.a.v. vragen van de VVD toegezegd actie te ondernemen om de negatieve effecten van het betaald avondparkeren voor wijken rondom het centrum te beperken;

-        Flyer-actie tegen betaald avondparkeren (“geef liever geld uit in de stad dan aan de stad”)

Op de website en met de nieuwsbrief houden wij je op de hoogte van onze standpunten en onze invloed.

Via de site zijn onze emailadressen en telefoonnummers beschikbaar voor opmerkingen en ideeën. Schroom niet!